Het wordt steeds duidelijker dat muziek met bepaalde frequenties zeer goede effecten op het lichaam kan hebben. Onze verre voorouders wisten dit al, maar nu is dit ook wetenschappelijk bewezen.

In mijn werk als energetisch klankbehandelaar heb ik al vele mooie dingen zien gebeuren. Bovendien geeft de combinatie klank met een andere vorm van behandeling een extra stimulans aan de heelwording van het lichaam. Bijvoorbeeld als een masseur problemen ondervindt om alle spieren los te masseren, lukt dit veel makkelijker na een behandeling van mij met klank. Ook mensen met hersenletsel of ADHD worden zeer rustig in hun lichaam en hoofd na een behandeling in mijn klankstoel.

Hoe werkt de klankstoel?

De stoel is voorzien van 18 snaren aan de linkerkant en 18 snaren aan de rechterkant, welke allemaal op de frequentie 423 Hz zijn gestemd. Iemand gaat in de klankstoel zitten en ik zit daarachter en bespeel ongeveer een half uur de snaren. Na dat half uur is het lichaam van die persoon totaal ontspannen op cel niveau, wat een rustgevend en vrij gevoel geeft. Bij mensen met dementie en Alzheimer zorgt de stoel voor rust in het hoofd waardoor ze ontspannen kunnen genieten van die dag en een paar volgende dagen.

Klankbeleving met verschillende instrumenten

Behalve de klankstoel heb ik meerdere andere instrumenten op bepaalde specifieke frequenties die voor ondersteuning bij uiteenlopende aandoeningen zorgen. Deze vorm van behandelen kan ik bijna overal inzetten dankzij mijn speciale mobiele klankbus.
Hebt u zin in een klankbeleving met verschillende instrumenten? Ook dat is mogelijk. Zowel individueel of met een groep op een locatie die u zelf uitzoekt. Er zijn vele mogelijkheden. Wat dacht u van in een klein groepje zelf de instrumenten bespelen? Of misschien heeft u een ander idee. Neem dan contact met mij op en we gaan creatief bekijken hoe we uw ideeën kunnen uitvoeren.

It is becoming increasingly clear that music with certain frequencies could have very good effects on the body. Our distant ancestors already knew this, and this is now also scientifically proven.

In my work as an energetic sound practitioner I have seen many beautiful things happening. The combination of sound with another form of treatment gives an extra boost to the healing of the body. For example, if a masseur encounters problems to massage all the muscles loose, this will be much easier after a sound treatment with me. Even people with brain injury or ADHD become very calm in body and mind after a treatment in my sound chair.

How does the sound chair work?

The chair has 18 strings on the left and 18 strings on the right, all tuned to the 423 Hz frequency. Someone sits in the sound chair and I sit behind it and play the strings for about half an hour.

After half an hour the body of the person is totally relaxed on cell level, which gives a soothing and free feeling. For people with dementia and Alzheimer’s, the chair provides rest in the head so that they can relax and enjoy that day and a few following days.

Sound experience with various instruments

In addition to the sound chair, I have several other instruments with specific frequencies that provide support for various disorders. I can use this form of treatment almost anywhere thanks to my special mobile sound bus.
Do you feel like a sound experience with different instruments? That is also possible. Both individually or with a group at a location that you choose yourself. There are many options. How about playing the instruments yourself in a small group? Or maybe you have another idea. Then contact me and we will creatively see how we can implement your ideas.

Bekijk hier de video’s uit het tv-programma Holland van Boven