De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is van toepassing.
Elayna of Hollow Earth kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Elayna of Hollow Earth. De volgende persoonsgegevens worden bij het gebruik van Elayna of Hollow Earth verwerkt:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer (indien van toepassing)
  • Uw e-mailadres
  • Uw adres

WAAROM ELAYNA OF HOLLOW EARTH DEZE GEGEVENS NODIG HEEFT

Elayna of Hollow Earth verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Elayna of Hollow Earth uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

HOE LANG WORDEN GEGEVENS BEWAARD?

Elayna of Hollow Earth bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt of een bestaande overeenkomst wordt beëindigd.

WORDEN UW GEGEVENS GEDEELD?

Elayna of Hollow Earth verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Elayna of Hollow Earth. Elayna of Hollow Earth zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Elayna of Hollow Earth neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Elayna of Hollow Earth maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of wanneer u meer informatie wenst over de beveiliging, neem dan contact op.

DIVERSEN

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u een klacht indienen over de omgang met uw persoonsgegevens.

The General Data Protection Regulation (GDPR) applies.
Elayna of Hollow Earth may process personal data about you by using the services of Elayna of Hollow Earth. The following personal data are processed when using Elayna of Hollow Earth:

  • Your firstname and lastname
  • Your telephone number (if applicable)
  • Your emailaddress
  • Your address

WHY DOES ELAYNA OF HOLLOW EARTH NEED THESE DATA

Elayna of Hollow Earth processes your personal data to be able to contact you by telephone if you request it, and / or to be able to contact you in writing (by e-mail and / or by mail) if you cannot be reached by telephone. In addition, Elayna of Hollow Earth may use your personal data in the context of performing an agreement with you.

HOW LONG ARE DATA STORED?

Elayna of Hollow Earth does not store your personal data longer than is strictly necessary to achieve the goals for which your data are collected. Your data will not be stored for longer than a year if no agreement is reached with you or an existing agreement will be terminated. 

WILL YOUR DATA BE SHARED?

Elayna of Hollow Earth will only provide your personal data to third parties if this is necessary for the execution of an agreement with you, or to comply with a legal obligation.

SEE, CUSTOMIZE OR REMOVE DATA

You have the right to view, correct or delete your personal data. You can send a request for access, correction or deletion to Elayna of Hollow Earth. Elayna of  Hollow Earth will respond to your request as soon as possible, within four weeks.

SECURITY

Elayna of Hollow Earth takes the protection of your data seriously and takes appropriate measures to prevent misuse, loss, unauthorized access, unwanted disclosure and unauthorized modification. The website of Elayna of Hollow Earth uses a reliable SSL Certificate to ensure that your personal data does not fall into the wrong hands. If you have the impression that your data is not secure, or if there are any indications of misuse, or if you would like more information about security, please contact us. 

MISCELLANEOUS

We reserve the right to amend this privacy statement. Changes will be published on this website. You can submit a complaint about the handling of your personal data on the website of the Dutch Data Protection Authority.